De vzw Speelplein Weyneshof kent een lange geschiedenis. Opgericht als “Speelpleinen en Openluchtinrichtingen van Mechelen” in 1937, kende de speelpleinwerking een enorme groei vanaf 1950, toen het domein “Weyneshof”, gelegen te Rijmenam, werd aangekocht. De geschiedenis van dit domein gaat nog veel verder terug: dit voormalige hof van plaisantie werd aangelegd in 1658 en bleef gedurende 300 jaar in handen van adellijke families, totdat het domein met kasteel en hoeves dus door de vzw werd gekocht. Sinds 1950 organiseert de vzw ononderbroken speelpleinwerking voor kinderen van 4 tot 14 jaar, afkomstig uit Mechelen of de randgemeenten (voornamelijk Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver en Putte) en dit gedurende de eerste zes of zeven weken van de zomer. Gemiddeld komen er elke dag 250 kinderen spelen, en over de gehele zomer ontvangt het speelplein ca. 1000 verschillende kinderen. De volledige werking van de vzw, van bestuursleden tot animatoren, draait op vrijwilligers.

De vzw is als jeugdwerk erkend en is aangesloten bij de koepelorganisatie Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, bij Monumentenwacht en bij Bosgroep Antwerpen-Zuid.

Doelstellingen van de vzw

De belangrijkste doelstelling van de vzw is om stadskinderen in een groene omgeving te laten spelen en dit volgens het principe van het open speelaanbod: kinderen stellen als het ware zelf hun speeldag samen, en kunnen daarbij kiezen uit activiteiten die door de animatoren worden aangeboden (bosspelen, sport en spel, knutselactiviteiten, fantasie-tochten, enz.), een vast aanbod (go-cartparcours, bouwplaats, enz.) of gewoon spelen hoe ze willen (in de bossen, op de speeltoestellen, met geleend spelmateriaal, enz.). Tenslotte zorgen we via samenwerking met allerhande organisaties (zoals Steunpunt Asiel en Migratie, Sint-Vincentius, Sociaal Huis, enz.) dat ook kinderen van kansarme gezinnen deel kunnen nemen aan de speelpleinwerking. Een bijzondere vermelding verdient het SNeL-project (Spelend Nederlands Leren), waarbij kinderen die minder dan een jaar in België verblijven, dankzij ondersteuning van de Stad Mechelen zonder kosten deel kunnen nemen aan een bijzondere werking, waar spelen in een Nederlandstalige context centraal staat.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken investeert de vzw ook in het domein en de gebouwen, wat gezien hun ouderdom geen evidente zaak is. Doorheen het jaar stelt de vzw het domein met bos, speeltoestellen, enz. open voor bezoekers.

Structuur

De Algemene Vergadering: Dit zijn medewerkers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de vereniging, vanuit de monitorengroep, de keuken, het domeinbeheer of omwille van hun belangstelling voor en inbreng in de werking.

Het bestuur: Zij beheert de vereniging, stippelt het beleid uit. De voorzitter is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging. De secretaris zorgt ervoor dat de administratieve kant van de werking in orde is en de bestuursorganen degelijk kunnen vergaderen. De penningmeester beheert de centen van de vereniging.

Zino Scheers – Ondervoorzitter
Michaël Vloeberghs – Secretaris
Daan Nerinckx – Penningmeester

Joke Coppens – Concierge & Bestuurder
Selim Abdou – Voorzitter Domeinraad & Bestuurder

Janne Verwatermeulen
– Bestuurder
Alain Noez – Bestuurder
Ernest Bossuyt – Bestuurder
Evelien Mampaey – Bestuurder

Verder zijn er nog de De Pleinraad (concrete voorbereiding en evaluatie van een speelpleinjaar) en de Domeinraad (concrete vergadering rond het beheer van het domein Weyneshof). Dit zijn interne vergaderingen, zij vervullen een voorbereidende, adviserende en uitvoerende rol naar de Raad van Bestuur toe. Ze bestaan uit medewerkers die zich het ganse jaar door willen inzetten voor de speelpleinwerking en het beheer van het domein.